اړیکي

ادرس:
ټلیفون شمېره:۰۰۹۳۳۰
برېښنالیک: info@kdrah.gov.af